مبانی اصولی شیخ اعظم انصاری
345 بازدید
ناشر: مرکز فقهی ایمه اطهارعلیهم السلام
نقش: نویسنده
سال نشر: 1395
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب راجع به مبانی اصولی شیخ انصاری است که از کتب فقهی و اصولی ایشان استخراج شده است. بحث هایی از قبیل معانی سه گانه التفصیل قاطعٌ للشرکۀ، اقسام سه گانه أصالۀ التخصص، اقسام شش گانه تقریر معصوم، عوامل اباء از تخصیص، شرایط جبر و وهن، قرائن انسدادی یا عدم انسدادی بودن شیخ اعظم، معنای «و الانصاف» و مبانی دیگر ایشان.)